Spracovanie osobných údajov

Dobrovoľný poskytovateľ osobných údajov, ako dotknutá osoba, ktorá má záujem o registráciu na stránke www.zbierambaterky.sk a o jeho užívanie (ďalej len ,,Užívateľ“) týmto udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov  prevádzkovateľovi stránky www.zbierambaterky.sk (ďalej len ,,prevádzkovateľ“), ktorá ich chráni a spracováva podľa nasledujúcich princípov a podmienok:


1. Spracovávanie osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva výhradne tie osobné údaje Užívateľa, ktoré mu poskytol pri registrácii na webovej stránke www.zbierambaterky.sk (ďalej len ,,webová stránka“), resp. pri objednávaní tovaru z E-shopu po tom, čo bol oboznámený s podmienkami a spôsobmi spracovávania osobných údajov a súhlasil s nimi. V prípade  maloletého žiaka je potrebný súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu. Svoj súhlas dáva rodič alebo zákonný zástupca pre prevádzkovateľa podľa pravidiel určených vo Všeobecných zmluvných podmienkach (ďalej len ,,VZP“).

Registračné údaje

Činnosti na webovej stránke (napr.: vstup, otvorenie bodového účtu, nakupovanie v E-shope  alebo vytvorenie skupiny) sú podmienené registráciou. Vykonávanie niektorých činností, ktoré súvisia s členstvom v programe ZbieramBaterky (ďalej len ,,Program“)  nie je možné bez registrácie na webovej stránke.

Pri registrácii je potrebné zadať meno a priezvisko, e-mailovú adresu (pokiaľ sa jedná o maloletého žiaka uvedie e-mailovú adresu svojho zákonného zástupcu), názov školy, adresu školy a triedu Užívateľa. Pri registrácii figurujú aj údaje, ktoré nie je povinné vyplniť (napr.: telefónne číslo).Všetky údaje budú spracovávané  a uchované prevádzkovateľom. Register obsahuje aj informáciu či má Užívateľ záujem o zasielanie informačných e-mailov na svoju e-mailovú adresu alebo nie.

E-mail

Užívateľov, ktorí majú záujem o zasielanie e-mailov na svoju adresu, bude prevádzkovateľ informovať o novinkách v Programe.

Pri návšteve webovej stránky môže prevádzkovateľ zaznamenať IP adresu Užívateľa, ako aj čas návštevy a adresu navštívenej stránky a to z technických príčin a kvôli štatistike v súvislosti s evidenciou aktivity Užívateľov.

 

2. Cieľ spracovávania osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje Užívateľa, prevádzkovateľ spracováva výhradne pre svoje účely. Údaje budú použité len v kampani Programu a to z dôvodu udržania osobného kontaktu s Užívateľom (pravidelné poslanie e-mailov, reklamných materiálov a to formou poštou).

Uchovávanie a spracovávanie osobných údajov  na webovej stránke, prebieha len so súhlasom Užívateľa, ktorý bol predbežne informovaný o podmienkach a spôsobe spracovávania.

 

3. Oprávnené osoby

Poskytnutie osobných údajov a súhlas s ich spracovávaním je dobrovoľný. Prístup k dobrovoľne poskytnutým osobným údajom Užívateľov a oprávnenie na ich spracovávanie majú tieto osoby: majitelia, zamestnanci prevádzkovateľa a poverený zamestnanci prevádzkovateľa webovej stránky.

 

4. Spôsob uchovávania osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje Užívateľov uloží prevádzkovateľ výlučne vo svojom systéme najmä v databáze na webovej stránke vo vlastnej evidencii a z dôvodu uloženia údajov a dát na CD a DVD. Spracovávanie osobných údajov prebieha podľa vopred určených podmienok. Prevádzkovateľ s poskytnutými osobnými údajmi Užívateľov zaobchádza dôverne a urobí všetky technické  a organizačné  opatrenia, aby bola zabezpečená bezpečnosť osobných údajov, aby sa ku nim nedostali  neoprávnené osoby, aby osobné údaje neboli neoprávnene zmenené alebo odstránené a nedostali sa na verejnosť. Prevádzkovateľ urobí opatrenia proti náhodnému zničeniu alebo poškodeniu osobných údajov.

Prevádzkovateľ zaručuje také technické a organizačné opatrenia v záujme bezpečnosti spracovávania osobných údajov, ktoré poskytujú adekvátnu ochrannú úroveň v súvislosti s rizikami ich spracovávania.

Informatické prostriedky  určené na spracovávanie osobných údajov počas poskytnutia služby vyberá a používa prevádzkovateľ tak, aby boli osobné údaje sprístupnené oprávnenej osobe bola zabezpečená hodnovernosť a overenie a aby boli chránené pred neoprávneným prístupom.

Poskytnuté osobné údaje budú použité len na vlastné účely prevádzkovateľa nesprístupnia sa tretej osobe a nebudú použité na iné účely, ako tie, ktoré sú uvedené v bode 2., okrem prípadu, keď na to dal Užívateľ predbežne svoj súhlas.

 

5.Práva Užívateľa v súvislosti so spracovávaním osobných údajov

V súvislosti so spracovávaním údajov v programe ZbieramBaterky, má Užívateľ práva vymedzené v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

6. Doba spracovávania osobných údajov

Užívatelia boli s podmienkami a s pravidlami Programu vopred oboznámení. Svojím súhlasom potvrdili svoju účasť  na Programe. Spracovávanie poskytnutých osobných údajov prebieha v nevyhnutne potrebnom rozsahu po dobu trvania Programu po odvolaní súhlasu so spracovávaním osobných údajov alebo po zastavení činnosti prevádzkovateľa, ktorý spracovávanie údajov vykonáva.

Spracovávanie osobných údajov Užívateľa prebieha dovtedy, kým Užívateľ nepožiada o ich odstránení z databázy.

Údaje spracovávateľa osobných údajov, kontakt

Meno:                  Zväz podnikateľov zabezpečujúcich zber, dopravu a

                            recykláciu upotrebovaných batérií a akumulátorov

                            (REBAT)

Adresa:                Niklová ul., Sereď 926 01

E-mail:                

IČO:                      36 094 986

DIČ:                      SK 20 21 603 309

Propagačný materiál (Informácie o spracovávaní osobných údajov)  je sprístupnený na webovej stránke.

Prevádzkovateľ má výhradné právo zmeniť tento propagačný materiál. O prípadných zmenách budú Užívatelia včas informovaní.

V prípade, že má Užívateľ otázky, ktoré nie sú vymedzené v propagačnom  materiáli, prosíme, aby nás kontaktoval na vyššie uvedených kontaktných údajoch.