Všeobecné zmluvné podmienky

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

(ďalej len ,,VZP“)

 

1.Údaje prevádzkovateľa

Prevádzkovateľ:                             INSA, s.r.o.

Adresa:                                          Niklová ul., 926 01 Sereď

IČO:                                                36 024 376

DIČ:                                                SK 20 20 091 612

Webová stránka:                           www.zbierambaterky.sk

E-mail:                                           info@zbierambaterky.sk

 

2 Ciele a účinnosť všeobecných zmluvných podmienok

2.1 Ciele VZP

1.Určenie práv a povinností zúčastnených zmluvných strán v rámci Programu (ďalej len ,,Program“) a úprava právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami.

 

2.2 Vecná, osobná a časová účinnosť VZP

2.2.1 Vecná účinnosť VZP

1. Vecná účinnosť VZP sa týka prevádzkovateľom poskytnutého Programu. Informácie na webovej stránke obsahujú jednotlivé časti Programu, podmienky účasti na Programe, Dohodu o spolupráci s prevádzkovateľom, ako aj dodatky k Dohode o spolupráci s prevádzkovateľom.

2.2.2 Osobná účinnosť VZP

Osobná účinnosť VZP sa týka užívateľov určených v bode 3.2.1. Podmienky registrácie sú uvedené v bodoch 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 a 3.2.5.

Webová stránka je dostupná pre každého, a to bezplatne. Niektoré časti stránky sú určené len pre zaregistrovaných užívateľov.

2.2.3 Časová účinnosť VZP

VZP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.10.2014 a to na dobu neurčitú.

 

3. Prevádzkovateľom organizovaný Program

3.1 Cieľ, všeobecná charakteristika a popis Programu

Cieľom prevádzkovateľa je rozvíjať schopnosť detí a meniť ich postoj k ochrane životného prostredia. Za účelom dosiahnutia tohto cieľu vypracoval prevádzkovateľ Program. Program je založený na bezprostrednej motivácii žiakov. Stredobodom Programu je webová stránka www.zbierambaterky.sk (ďalej webová stránka). Prostredníctvom Programu sa odmeňuje zber odpadu a používanie webovej stránky.

 

3.2.Účastníci Programu, registrované osoby (užívatelia), registrácia

3.2.1. Užívateľmi Programu sú registrované osoby. Na webovej stránke sa dá zaregistrovať v 3 kategóriách: žiaci v bodoch 3.2.2. a 3.2.3., kontaktní učitelia v bode 3.2.4.  a učitelia určení v bode 3.2.5.. Registrácia žiakov môže prebiehať individuálne alebo prostredníctvom registrácie triedy.

3.2.2. Individuálna registrácia žiaka

Na Programe sa môže zúčastniť každý, kto je žiakom ktorejkoľvek vzdelávacej inštitúcie na Slovensku. Podmienkou účasti na Programe je registrácia. Na webovej stránke sa môže zaregistrovať každý žiak, ktorý je žiakom ktorejkoľvek školy na Slovensku (ďalej len ,,Registrovaný“).

Pri individuálnej registrácii treba zadať meno a priezvisko, e-mailovú adresu (pokiaľ sa jedná o maloletého žiaka uvedie e-mailovú adresu svojho zákonného zástupcu), názov školy, adresu a triedu. Treba si vybrať prezývkuheslo. V prípade, ak žiak nevyplní všetky povinné údaje, systém jeho registráciu nepríjme a nepustí ho ďalej. Pri registrácii sa Registrovaný môže rozhodnúť, či má záujem o zasielanie informačných e-mailov. Podmienkou registrácie je prijatie VZP a dodatku k VZP. Po tomto prijatí sú Registrovaný a prevádzkovateľ viazaní VZP a dodatkom k VZP.

Po úspešnej registrácii bude Registrovanému zaslaný potvrdzujúci e-mail na jeho e-mailovú adresu.

Podmienkou platnosti registrácie v prípade maloletého je súhlas rodiča alebo iného zákonného zástupcu k registrácii a používaniu webovej stránky. Maloletému bude po registrácii na mail zákonného zástupcu odoslaný aktivačný odkaz, ktorý je povinný ukázať rodičovi alebo inému zákonnému zástupcovi. Rodič alebo zákonný zástupca si po kliknutí na aktivačný odkaz môže prečítať VZP a prípadný dodatok k VZP, a následne zaregistrovať maloletého. V prípade, ak rodič alebo zákonný zástupca s VZP a dodatkom k VZP nesúhlasí, údaje maloletého budú zo systému vymazané.

Registrovaný môže zbierať odpad, môže sa zúčastniť online aktivít, zbierať superbody, vymieňať body za tovar v e-shope, viesť si bodový účet alebo sa pridať ku skupine.

3.2.3 Registrácia triedy

V registrácii triedy sa môže zúčastniť každý žiak podľa bodu 3.2.2., kontaktný učiteľ podľa bodu 3.2.4. a  učiteľ podľa bodu 3.2.5, ktorí navštevujú jednu triedu. V registrácii sa uvedie názov školy, adresa, trieda, meno a priezvisko žiakov a ich e-mailová adresa (pokiaľ sa jedná o maloletého žiaka uvedie e-mailovú adresu svojho zákonného zástupcu). Podmienkou registrácie triedy je, aby bolo zaregistrovaných min. 10 žiakov.

Triedou registrovaný žiak (v prípade, ak nie je zaregistrovaný individuálne) nemôže samostatne zbierať použité batérie, zúčastniť sa online aktivít, zbierať superbody, vymieňať body za tovar v e-shope, viesť si vlastný bodový účet a nemá možnosť pridať sa ku žiadnej skupine. Tieto činnosti má právo vykonať len cez osobu, ktorá zastupuje triedu.

3.2.4.Registrácia kontaktného učiteľa

Kontaktný učiteľ sa má zaregistrovať na stránke www.zbierambaterky.sk. Prevádzkovateľ označí za kontaktného učiteľa tú osobu, ktorú vzdelávacia inštitúcia vymenovala v Dohode o spolupráci s prevádzkovateľom (ďalej len ,,Dohoda“). V jednej škole môže byť určený len jeden kontaktný učiteľ. Body mu budú pripísané automaticky za rozdávanie kupónov a za registráciu. Za body si môžu vymeniť tovar v e-shope. Ustanovenia platné pre kontaktného učiteľa sú uvedené v Programových zásadách pre učiteľov.

3.2.5. Registrácia učiteľov

V Programe sa môže zaregistrovať každý učiteľ. Registrovaní učitelia nemôžu samostatne zbierať použité batérie ale môže zaregistrovať triedu a zbierať batérie ako celá trieda.

Registrovaní učitelia môžu pomáhať svojej triede pri zbere a podporovať ich v zbere batérií.

 

3.3. Práva a povinnosti užívateľov

3.3.1. Práva a povinnosti žiakov

Pravidlá hry obsahujú práva a povinnosti žiakov, podľa ktorých sa žiaci riadia v Programe. Pravidlá hry sú neoddeliteľnou súčasťou VZP a zaväzujú Registrovaných.

Pravidlá hry obsahujú podmienky, podľa ktorých žiaci môžu zbierať odpad, body, vytvoriť si skupiny alebo vymeniť body za tovar v e-shope.

Registrovaní sú povinní chrániť svoje heslo a identifikačný kód. Za škodu, ktorá vznikne pri neoprávnenom používaní hesla a identifikačného kódu Registrovaného prevádzkovateľ nezodpovedá.

 

Zneužívanie webovej stránky alebo iných informácií, ktoré boli získané v Programe, je prísne zakázané. Registrovaní majú zakázané nahrať na webovú stránku materiály, ktoré by mohli obsahovať vírus alebo iný škodlivý kód, nemôžu používať zariadenie, softvér alebo kód, ktorým by mohli zasahovať do činnosti webovej stránky. Registrovaní majú právo nahrať vlastnú profilovú fotku na webovú stránku, ktorá však nemôže obsahovať osobné údaje (ako napr.: e-mailovú adresu, telefónne číslo, ...). Uverejnenie fotiek alebo iných materiálov, ktoré by poškodzovali ľudské práva a ktoré sú chránené autorským právom, je zakázané. Osobné údaje a profilovú fotku žiaka nemôžu ostatní vidieť; ibaže sa Registrovaný dostane na rebríček! (podmienky sú uvedené na webovej stránke ).

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť pravidlá hry. O zmene budú žiaci včas informovaní prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr do 1 pracovného dňa po vykonanej zmene.

 3.3.2. Práva a povinnosti kontaktného učiteľa

Práva a povinnosti kontaktného učiteľa sú uvedené v Programových zásadách pre učiteľov. Kontaktný učiteľ sa v Programe môže zúčastniť výhradne podľa podmienok uvedených v Programových zásadách. Programové zásady pre učiteľov sú neoddeliteľnou súčasťou VZP a ich obsah zaväzuje učiteľov.

 

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť obsah Programových zásad. O zmene bude kontaktný učiteľ včas informovaný prostredníctvom e-mailu, a to najneskôr do 1 pracovného dňa po vykonanej zmene.

Kontaktný učiteľ je povinný si chrániť identifikačné číslo a heslo. Za škodu, ktorá vznikne pri neoprávnenom používaní prevádzkovateľ nezodpovedá.

 

Zneužívanie webovej stránky alebo iných informácií je zakázané. Kontaktný učiteľ má zakázané nahrať na webovú stránku materiály, ktoré by mohli obsahovať vírus alebo iný škodlivý kód, nemôže používať zariadenie, softvér alebo kód, ktorým by mohol zasahovať do činnosti webovej stránky.

 

3.4. E-shop, výmena bodov za darčeky

Po vstupe na webovú stránku majú možnosť žiaci v vymeniť si získané body za rôzny tovar v e-shope . Výmena bodov za hotovosť nie je možná. Pri každom tovaru v e-shope je uvedená jeho hodnota, t.j. koľko bodov je potrebné, aby si ho Registrovaný mohol objednať. Pri každom tovarue je aj fotka. Výmena bodov za tovar prebieha nasledovne:

Pri  tovare, ktorý  Registrovaný označil, klikne na ikonku „košík“. V  prípade, ak Registrovaný nemá dostatok bodov na svojom účte, tovar do košíka nevie vložiť. Podľa toho, koľko bodov má Registrovaný na účte, si môže vybrať naraz aj viac  tovarov.

Po vybratí výrobku sa objaví karta s popisom výrobku a jeho hodnotou vyjadrenou v bodoch. Po kliknutí na ikonku „ vložím do košíka“ sa tovar vloží do virtuálneho košíku. Následne si Registrovaný vyberie z 2 možností: „Zmena“ a „Posielam Objednávku“. Po kliknutí na „Posielam Objednávku“ sa objaví nápis: „Objednávka bola úspešná“

Následne bude objednávka tovaru potvrdená a body budú stiahnuté z účtu  Registrovaného. Medzi Registrovaným a prevádzkovateľom vzniká darovacia zmluva. Pred objednávkou sa Registrovaný môže vrátiť k tovaru v prípade, ak si všimol nejakú chybu pri zadaní údajov. Na opravu má možnosť stlačením ikonky „Zmena“. Ak Registrovaný svoju objednávku odoslal, nemá možnosť ju zrušiť, nemôže od vykonanej voľby odstúpiť.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť tovar alebo jeho bodový ekvivalent bez uvedenia dôvodu. Zmenu prevádzkovateľ uverejní na svojej webovej stránke.

Zmena sa netýka už objednaného tovaru, ibaže prevádzkovateľ nemá objednaný tovar na sklade.

V e-shope sa dá objednať a vymeniť tovar výhradne za body.  Registrovaný môže získať tovar iba za kupóny, ktoré boli v Programe vydané a schválené. Prevádzkovateľ dodá potrebný materiál do škôl podľa svojich dispozičných tlačiarenských možností.

 

Na zamenenie kupónov za body a následné pripísanie týchto bodov na účet je určená lehota 30 dní. V tejto uvedenej lehote túto činnosť vykonáva prevádzkovateľ adekvátne svojej administračnej záťaži.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné problémy, ktoré vznikli v súvislosti s nedostatkom kupónov alebo pri pripisovaní bodov na účet v uvedenej lehote.

 

Tovar bude dodaný do školy a Registrovaní si ho môžu prevziať od kontaktného učiteľa. Počas jedného školského roka dodá prevádzkovateľ objednaný tovar do školy v termínoch uvedených na stránke. Prevádzkovateľ prijíma reklamácie do 10 dní po vykonanom rozvoze. Po úspešnom dodaní tovaru prevádzkovateľ oznámi predpokladaný termín ďalšieho rozvozu.

Pri výmene bodov prevádzkovateľ nekontroluje totožnosť Registrovaných, teda nezodpovedá za prípadné neoprávnené používanie hesla a identifikačného kódu Registrovaného. Prevádzkovateľ sa zaväzuje odstrániť technické príčiny, ktoré nejakým spôsobom zabraňujú výmene bodov za tovar.

 

Objednaný tovar bude zaslaný vždy na adresu školy. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný, ak kontaktný učiteľ dodaný tovar neprevezme. Poštovné súvisiace s dodaním tovaru hradí prevádzkovateľ.

 

V prípade, že objednaný tovar nie je na sklade, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo ponúknuť Registrovanému iný tovar alebo mu vrátiť body, ktoré boli stiahnuté, na účet Registrovaného. Za prípadné chyby  v písaní prevádzkovateľ nezodpovedá.

 

4. Autorské práva, zodpovednosť

Webová stránka a jej obsah sú chránené zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), Zmeniť obsah webovej stránky alebo stiahnuť z nej časti môže vykonať výhradne prevádzkovateľ; bez jeho písomného súhlasu to nie je možné. Prevádzkovateľ dáva súhlas s použitím obsahu webovej stránky výlučne na súkromné účely.

 

Vzhľadom na to, že sa na webovej stránke môžu vyskytnúť zmeny nezávisle od vôle prevádzkovateľa, prevádzkovateľ nie je zodpovedný za presnosť, aktualitu a spoľahlivosť údajov uvedených na webovej stránke.

 

Prevádzkovateľ má vyhradené právo vykonať zmenu webovej stránky a jej obsahu, zrušiť ju, či obmedziť prístup k webovej stránke. Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje užívateľov; pravidelne archivuje údaje, súbory a nastavenia.

 

Spracovanie osobných údajov užívateľov a bezpečnosť databázy zabezpečuje prevádzkovateľ. S používaním internetu sa môžu vyskytnúť hardvérové, softvérové a sieťové chyby; prevádzkovateľ nie je zodpovedný za škodu, ktorá vznikne v súvislosti s používaním nevhodného softvéru. Chyby, ktoré zabraňujú poskytnutiu služby, sa prevádzkovateľ zaväzuje odstrániť do 5 dní.

 

5. E-mail

Užívateľom, ktorí o to požiadali, bude zaslaní informačný e-mail na ich e-mailovú adresu. O zrušení zaslania informačných e-mailov rozhodne sám užívateľ. Môže tak urobiť kliknutím na ikonku „Zrušiť“, ktorá sa nachádza na webovej stránke. Po tomto kroku nebudú informačné e-maily užívateľovi zasielané.

 

6. Zrušenie VZP a ich podmienky

Dohoda a VZP je uzavretá na dobu neurčitú. Užívateľ má právo kedykoľvek vypovedať Dohodu a VZP , a to bez uvedenia dôvodu. Prevádzkovateľ má tiež právo vypovedať Dohodu a VZP bez uvedenia dôvodu; v tom prípade sa dajú body vymeniť za tovar do 30 dní od doručenia výpovede užívateľovi. O výpovedi Dohody a VZP prevádzkovateľ písomne informuje užívateľa.

V prípade, ak sa prevádzkovateľ rozhodne vypovedať Dohodu a VZP, musí o tom informovať užívateľov na webovej stránke, a to do 30 dní pred skončením platnosti Dohody a a VZP. Dátum ukončenia Programu môže byť uvedený v informačnom materiáli prevádzkovateľ. Po uvedenom termíne ukončenia Programu registrácia už nie je možná; body sa dajú vymeniť za tovar do 30 dní odo dňa ukončenia Programu.

 

7. Zmena VZP

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu VZP.

O zmene VZP je prevádzkovateľ povinný informovať užívateľov. Informácie o zmene VZP budú uverejnené na webovej stránke. Obsahom informácie bude presný popis zmien vykonaných v VZP, dátum účinnosti zmien a ďalšie informácie. V prípade, ak Registrovaný, rodič alebo zákonný zástupca maloletého odmietajú prijať zmeny, môžu odstúpiť od Dohody do 30 dní a písomne to oznámiť prevádzkovateľovi. V prípade, ak Registrovaný, rodič alebo zákonný zástupca maloletého nedoručí svoju výpoveď do 30 dní odo dňa účinnosti zmien VZP, má sa za to, že nové VZP prijíma.

 

8. Ochrana osobných údajov

Viď, dodatok VZP - Informačný materiál o ochrane osobných údajov.

Osobné údaje Užívateľov spracováva Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Užívatelia súhlasia so spracovávaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári alebo objednávky, a to za účelom  plnenia týchto VZP podľa Zákona o ochrane osobných údajov.

Užívatelia zodpovedajú za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.

 

9. Terminológia

Použitá batéria: nefunkčná batéria v uzavretom obale, ktorý je popísaný na webovej stránke pod „Batérie, ktoré môžeš zbierať“

E-shop: miesto určené na výmenu bodov, kde si používateľ na virtuálnom bodovom účte vymení svoje body za tovar.

Batérie: na webovej stránke uverejnený informačný materiál o batériách.

Kontaktný učiteľ: školou vymenovaná osoba, ktorá rozdáva a preberá zberné nádoby, kupóny a rozdáva objednaný tovar Registrovaným. Každá škola má iba jedného kontaktného učiteľa.

Zberná nádoba: nádoba, do ktorej Registrovaný zbiera použité batérie.

Zberný recyklobox pre použité batérie a akumulátory: zberný recyklolbox, do ktorého kontaktný učiteľ uloží použité prenosné batérie a akumulátory od Registrovaných.

Kupónová knižka: obsahuje kupóny s číselným kódom pod stierateľnou plochou.

 

10. Iné ustanovenia:

Užívateľ môže poslať prostredníctvom e-mailu všetky pripomienky a nápady súvisiace s Programom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa. Týmto dáva súhlas prevádzkovateľovi na použitie zaslaných pripomienok a nápadov v Programe, a to bez nároku na finančnú kompenzáciu.

 

Omeškania uplatnenie ktorýchkoľvek práv prevádzkovateľom neznamená odstúpenie od uplatnenia týchto práv. Čiastočné alebo výlučné uplatnenie niektorých práv nevylučuje uplatnenie ostatných práv.

 

Na otázky, ktoré nie sú predmetom Dohody a VZP a  súvisia s ochranou osobných údajov sa vzťahuje zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Neoddeliteľnou súčasťou Dohody sú Programové zásady pre učiteľov, Súťaž a hodnotenie, Pravidlá súťaže a Spracovanie osobných údajov. Všetky informácie prevádzkovateľa sú uverejnené na webovej stránke. Práva a povinnosti užívateľov sú vymedzené vo vyššie uvedených dokumentoch.