Elektromobil Tesla S

Tesla - Auto, ktoré nabíjate ako mobilný telefón

Ak ste eš­te o tom­to vo­zid­le ne­po­ču­li, vedz­te, že Tes­la Mo­del S je pr­vý pré­mio­vý elek­tro­mo­bil. Na­mies­to kla­sic­ké­ho mo­to­ra má elek­tric­ký po­hon, a te­da nez­ne­čis­ťu­je pros­tre­die. Elek­tric­ký po­hon po­cí­ti­te aj na sprá­va­ní vo­zid­la. Vý­kon mo­to­ra sa lí­ši v zá­vis­los­ti od to­ho, kto­rú ver­ziu elek­tro­mo­bi­lu má­te. Mo­del S sa pre­dá­va vo ver­zii so 60 kWh a 85 kWh ba­té­riou a mo­to­rom s vý­ko­nom 285 kW a 350 kW.

Men­šia ba­té­ria umož­ňu­je do­jazd 390 km na jed­no na­bi­tie, v dru­hom prí­pa­de od­jaz­dí­te 500 km pri prie­mer­nej rých­los­ti oko­lo 100 km/h a pri oko­li­tej tep­lo­te 20 °C. Inak po­ve­da­né, na jed­no na­bi­tie by ste sa moh­li od­viezť z Bra­tis­la­vy do Ko­šíc J. Mo­del S zrých­li v zá­vis­los­ti od vý­ko­nu mo­to­ra z 0 na 100 km/h po­čas 4,4 až 6,2 se­kun­dy. Maximál­na rých­losť je 190 až 210 km/h. Vý­rob­ca pos­ky­tu­je 8-roč­nú zá­ru­ku na ba­té­riu. Keď­že auto ne­má kla­sic­ký mo­tor, po­nú­ka dva kuf­re.

Vý­ho­da elek­tro­mo­bi­lov Tes­la je v tom, že pre­vádz­ko­vé nák­la­dy sú mi­ni­mál­ne. Ne­tan­ku­je­te ben­zín či naf­tu, v aute do­bí­ja­te ba­té­rie. Na­bí­jač­ky sú väč­ši­nou k dis­po­zí­cii za­dar­mo a Tes­la má špe­ciál­ne sta­ni­ce, kto­ré sa na­zý­va­jú Su­per­char­ger. Na­bí­ja­jú s väč­ším vý­ko­nom ako kla­sic­ké sta­ni­ce a pre ma­ji­te­ľov vo­zi­diel Tes­la sú do­ži­vot­ne bez­plat­né. Dve ta­ké­to sta­ni­ce by sa ma­li v prie­be­hu bu­dú­ce­ho ro­ka ob­ja­viť aj na Slo­ven­sku.

Jed­na v Bra­tis­la­ve, dru­há asi v Ban­skej Bys­tri­ci. Su­per­char­ger na­bi­je Tes­lu Mo­del S na 100 % v prie­be­hu jed­nej ho­di­ny, za 20 mi­nút na 50 % ka­pa­ci­ty. Aj keď ne­má­te na­bí­jač­ku Su­per­char­ger, stá­le mô­že­te na­bí­jať z bež­nej elek­tric­kej sie­te 230 V. Pri od­be­re 16 A sa za jednu hodinu na­bi­je­ ba­té­ria na vzdia­le­nosť 55 km. Tes­la je tak pou­žiteľná ako mo­bil­ný te­le­fón - cez deň sa pou­žíva a na noc sa dá­ na­bí­jať do elek­tric­kej sie­te. Rá­no je pl­ná ka­pa­ci­ta. Na­bí­ja­cia zá­suv­ka je pri­tom skry­tá v za­dnom svet­le.

Na pred­nom pa­ne­li palubovky má ob­rov­ský 17-pal­co­vý do­ty­ko­vý dis­plej. To je aj cen­trum ov­lá­da­nia kli­ma­ti­zá­cie, na­vi­gá­cie, re­ži­mu mo­to­ra a bŕzd, mul­ti­mé­dií a pod.

Páči sa ti?